Schillenplan Electraboezem

Electraboezem 
Water uit de kop van Drenthe en het noordwesten van Groningen stroomt af via de Electraboezem. In de Electraboezem wordt het water tijdelijk geborgen voordat het bij laag water bij Lauwersoog wordt geloosd op de Waddenzee. Het totale oppervlak van het stroomgebied dat via de Electraboezem afwatert is circa 100.000 ha.
Als gevolg van de bodemdaling daalt de bodem in een deel van de Electraboezem. Als geen maatregelen waren genomen zou, op termijn, het water onvoldoende afstromen naar zee en zou regelmatig wateroverlast optreden.
 
Maatregelen  
Om de gevolgen van de bodemdaling door aardgaswinning te compenseren is de Electraboezem opgedeeld in 3 schillen. De eerste schil bevindt zich in het diepste deel van het bodemdalingsgebied. De bodemdaling bedraagt hier momenteel maximaal 30 cm. In 2080 zal de bodem hier meer dan 40 cm gedaald zijn. Om te compenseren voor de opgetreden bodemdaling wordt het waterpeil in dezelfde mate verlaagd. Hierdoor worden problemen met wateroverlast, landbouwschade en gebouwschade voorkomen.
 
Het water uit de eerste schil wordt uitgeslagen op de tweede schil met behulp van gemaal Den Deel en gemaal Usquert. De tweede schil bevindt zich op de rand van het bodemdalingsgebied. De bodemdaling is hier kleiner dan in de eerste schil en het waterpeil wordt hier minder verlaagd. Uiteindelijk wordt het water door 3 schilgemalen: Stad & Lande, Schaphalsterzijl en Abelstok uitgeslagen op de derde schil van de Electraboezem. Hier is nagenoeg geen bodemdaling en zal het peil ook niet worden aangepast. Het gebied Tilburg wordt apart bemalen en slaat uit op de 3e schil.
 
Om de vaarverbindingen in de Electraboezem te behouden zijn de schilgemalen uitgerust met scheepvaartsluizen. Verder zijn bij de schilgemalen voorzieningen opgenomen voor vismigratie.  Tenslotte is op diverse plaatsen in de Electraboezem het doorstroomprofiel van de kanalen vergroot om de waterstroming naar de schilgemalen te verbeteren en de gevolgen van de bodemdaling te compenseren.
 
Klik op onderstaande afbeelding voor een animatie van waterschap Noorderzijlvest over de maatregelen in de Electraboezem.  
 
 
 
 
 
Kosten 
De kosten voor de aanleg en exploitatie van de schilgemalen komen voor 100% ten laste van bodemdaling. De vergroting van het doorstroomprofiel van de wateragngen wordt over het algemeen gecombineerd met regulier baggerwerk. Alleen de extra kosten van het baggerwerk komen voor rekening van bodemdaling.
 
Schillen van de Eelctraboezem
 
Foto's van de verschillende schilgemalen vindt u op de pagina: Foto's