Diepe en ondiepe bodemdaling

Gaswinning is niet de enige oorzaak van bodemdaling. In een groot deel van Nederland daalt de bodem door o.a. inklinking en oxidatie van klei- en veenlagen. Deze processen spelen zich af in de bovenste meters van de bodem. Door verschillen in de ondiepe bodemopbouw ontstaan vaak op korte afstand, grote verschillen in bodemdaling hetgeen kan leiden tot schade aan gebouwen en infrastructuur.  
 
De volgende oorzaken voor diepe en ondiepe bodemdaling kunnen worden onderscheiden: 
 

Diepte in m-mv

Natuurlijke oorzaken

Antropogene oorzaken

 

Diep:

>400

 

 

 

Tektonische beweging

Isostasie

 

 

 

Mijnbouw:  gas- en zoutwinning, gasopslag

 

Middeldiep:

20

20-400

 

 

 

Compactie

 

 

Bemaling van een bouwput

Grondwaterwinning

 

 

Ondiep:

0

0-1

0-1

0-1

1

1

1-5

 

 

 

 

 

Ophoging

Irreversibele krimp

Oxidatie

Ophoging en zetting

Droogte

Polderpeilverlaging

Begroeiing / bomen

 
 
Meer informatie over de verschillende oorzaken van bodemdaling vindt u hier. Achtergrond informatie over bodemdaling door grondwaterwinning in combinatie met peilverlaging vindt u hier. In de onderstaande kaart is de te verwachten bodemdaling en -stijging door diepe en ondiepe oorzaken in de periode 2000 - 2050 weergegeven.
 
Bodemdaling door diepe en ondiepe oorzaken 2000 -2050
 
 
Bron: G. de Lange Deltares 2012