Leden Commissie

De Commissie bestaat uit 6 deskundigen, waarvan de Provincie, resp. het Rijk en de NAM steeds ieder de helft benoemen. Zij benoemen tevens voor ieder lid een plaatsvervangend lid. Over de benoemingen wordt van te voren overlegd door de Provincie en het Rijk. De benoemingen gelden voor 3 jaar, herbenoemingen zijn toegestaan. De huidige Commissie bestaat uit de volgende leden en plaatsvervangende leden:

Benoemd door de provincie:

Leden:
 • ir. T. van den Bout (voorzitter) - Oud-directeur Dienst Wegen en Kanalen prov. Groningen
 • ing. J.W. Kok - Oud-sectorhoofd Waterkeringen Waterhuishouding Waterschap Hunze en Aa's
 • ir. S.J. Poel - Hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat, directie West-Nederland Zuid
Plaatsvervangende leden:
 • ir. J. van de Vendel - Oud-medewerker afd. nieuwbouw en beheer prov. Groningen
 • E. Togtema - Oud-dijkgraaf Wetterskip Fryslân en Hoogheemraadschap Rijnland
 • N. Sangers - Zelfstandig adviseur, oud-directeur bij Staatbosbeheer en Dienst Landelijk Gebied

Benoemd door de NAM:

Leden:
 • mr. R.J. de Roos (vice-voorzitter) - Mediator bij Result Mediation, oud hoofd juridische zaken en oud adjunct directeur NAM
 • prof. ir. A.F. van Tol - Emeritus hoogleraar TU Delft en oud lid Wetenschapsraad Deltares
 • J.K.G. van Heijningen - Oud finance manager NAM

Plaatsvervangende leden:

 • ir. ing. E. van Hijum - Oud-directeur ingenieursbureau
 • prof. ir. A.Q.C. van der Horst - Emeritus hoogleraar TU Delft, technisch directeur BAM en lid Adviesraad Deltares
 • ing. R.J.A. van Lieshout - Oud-medewerker SodM

De Commissie vergadert 4 keer per kalenderjaar.