Gevolgen


Afbeelding invoegen
 
Waterhuishouding
Bodemdaling door gaswinning heeft in Groningen voornamelijk gevolgen voor de waterhuishouding, buitendijkse terreinen en zeedijken.  
 
Gebouwschade 
Uit tot op heden uitgevoerd onderzoek blijkt dat er geen gebouwschade te verwachten is door bodemdaling door gaswinning of door maatregelen in het kader van bodemdaling. In de praktijk is in de provincie Groningen nog nooit een oorzakelijk verband tussen gebouwschade en bodemdaling door gaswinning geconstateerd.
 
Klik hier en start een animatie over de gevolgen van bodemdaling voor bebouwing.     
 
Landbouwschade
Als geen maatregelen worden getroffen kan als gevolg van bodemdaling vernatting optreden. In de afgelopen jaren is een groot aantal maatregelen getroffen zoals de bouw van nieuwe gemalen en het aanpassen van bestaande gemalen.
 
Door Sweco is onderzoek verricht naar het optreden van ongelijkmatige bodemdaling in landbouwpercelen. Hieruit komt naar voren dat ongelijkmatige bodemdaling wordt veroorzaakt door slootdemping, drainage, peilbeheer, oxidatie en krimp van veen en door samendrukking van ondiepe bodemlagen. Bodemdaling door gaswinning en aardbevingen worden niet gezien als oorzaak van ongelijkmatige bodemdaling.
Aan deze website kunnen geen
rechten worden ontleend.