Landbouwschade

Afbeelding invoegen  
Vernatting
 Als geen maatregelen worden getroffen kan als gevolg van bodemdaling vernatting optreden. In de afgelopen jaren is een groot aantal maatregelen getroffen zoals de bouw van nieuwe gemalen en het aanpassen van bestaande gemalen.
 
Ongelijkmatige bodemdaling
Door Sweco is onderzoek verricht naar het optreden van ongelijkmatige bodemdaling in landbouwpercelen. Hieruit komt naar voren dat ongelijkmatige bodemdaling wordt veroorzaakt door slootdemping, drainage, peilbeheer, oxidatie en krimp van veen en door samendrukking van ondiepe bodemlagen. Bodemdaling door gaswinning en aardbevingen worden niet gezien als oorzaak van ongelijkmatige bodemdaling.

  
 
 
 
Aan deze website kunnen geen
rechten worden ontleend.