Welkom bij de Commissie Bodemdaling
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

Bodemdaling
Door gaswinning daalt de bodem in een groot deel van de provincie Groningen. Deze bodemdaling gaat zeer langzaam en gelijkmatig. De grootste bodemdaling vindt plaats in de omgeving van Loppersum. Sinds het begin van de gaswinning in 1963 is de bodem daar 37 cm gedaald. Uit de meest recente voorspellingen blijkt dat tot 2080 de bodem in Loppersum nog 9 cm verder zal dalen als gevolg van de gaswinning.
 
Gevolgen      
De bodemdaling heeft voornamelijk gevolgen voor de waterhuishouding. Door het dalen van de bodem wordt de waterstand in sloten, meren en kanalen hoger en stijgt ook de grondwaterstand. Een verhoging van de (grond)waterstand kan leiden tot lagere opbrengsten voor de landbouw. Ook vermindert de doorvaarthoogte van bruggen en komen oeverconstructies en kades lager te liggen. Verder verminderen de hoogtes van zeedijken, zeesluizen en buitendijks gelegen terreinen ten opzichte van de zeespiegel.
 
Commissie Bodemdaling 
De Commissie Bodemdaling is in 1984 ingesteld op grond van de bodemdalingsovereenkomsten tussen de NAM en de provincie Groningen en de NAM en het Rijk. De taak van de Commissie is om vast te stellen welke maatregelen moeten worden getroffen om schade a.g.v. bodemdaling door gaswinning te voorkomen of te compenseren en na te gaan wat daarvan de kosten zijn. 
  
Maatregelen 
In verleden zijn al veel maatregelen getroffen om de waterpeilen mee te laten zakken met de bodemdaling. Hiervoor zijn nieuwe gemalen gebouwd en bestaande gemalen aangepast. Verder zijn bruggen, dijken en haventerreinen verhoogd. 
 
Tijdelijke wet Groningen 
Per 1 juli 2020 is de Tijdelijke wet Groningen in werking getreden. In de praktijk betekent dit dat voor nieuwe gevallen, schade als gevolg van bodemdaling wordt afgehandeld door het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Bodemdalingsclaims van partijen die voor 1 juli 2020 zijn toegetreden tot de Overeenkomst Groningen-NAM worden zoals voorheen afgehandeld door de Commissie Bodemdaling.