Ongelijkmatige bodemdaling

Door Sweco is onderzoek verricht naar het optreden van ongelijkmatige bodemdaling in landbouwpercelen. Op twee locaties in het gaswinningsgebied is een aantal percelen uitgebreid onderzocht. De ondiepe bodem op één van de locaties is opgebouwd uit klei op veen. Op de andere locatie bestaat de ondiepe bodem uit klei.
 
Uit het onderzoek komt naar voren dat ongelijkmatige bodemdaling wordt veroorzaakt door slootdemping, drainage, peilbeheer, oxidatie en krimp van veen en door samendrukking van ondiepe bodemlagen.
 
 
 
Gaswinning wordt niet gezien als oorzaak van ongelijkmatige bodemdaling. De bodemdaling door gaswinning wordt veroorzaakt door de samendrukking van de gashoudende laag op 3 km diepte. Aan maaiveld ontstaat hierdoor een zeer gelijkmatige bodemdalingskom. Verschillen in bodemdaling door gaswinning op perceelsniveau zijn met het blote oog niet waarneembaar (minder dan 1 cm).
 
Ongelijkmatige bodemdaling als gevolg van aardbevingen lijkt op basis van de huidige wetenschappelijke inzichten niet aannemelijk. Dit wordt bevestigd door het ontbreken van typische fenomenen die samenhangen met verweking van de ondergrond.
 
De onderzochte locaties worden de komende jaren gemonitored zodat nog beter inzicht ontstaat in de mate en oorzaken van ongelijkmatige bodemdaling. Het onderzoeksrapport van Sweco is in geanonimiseerde vorm hier te downloaden.